Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Pokud máte pocit, že se Vaše dítě potýká s neobvyklými potížemi v učení či chování, jsme tu pro Vás. Obracejte se na nás či na třídní učitelky a učitele, případně na vedení školy se svými starostmi – rádi Vás vyslechneme a pokusíme se společně najít řešení, které bude pro Vaše dítě nejlepší. 

1) Školní psycholog:
Mgr. Eva Zímová (kancelář má v malé budově ZŠ ve 2. patře, naproti sborovně)
E-mail: psycholog2(z)skolahovorcovice.cz (Tel.: 725 861 613)

Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od předškolního věku po odchod na střední školu, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, zaměstnancům školy, podílí se na dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s dalšími odborníky (PPP, dětský psychiatr, obvodní lékař, sociální odbor, SVP, atd.).
Konkrétní pracovní náplň:
 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • pracuje s celým systémem školy, kterým poskytuje konzultační pomoc (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • na žádost třídního učitele pracuje s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
 • provádí psychologické diagnostiky pro zjištění školní neúspěšnosti nebo vyhledání žáků nadaných
 • po dohodě se speciálním pedagogem provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
 • zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
 • odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
 • zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
 • osvětová, přednášková a vzdělávací činnost
 • pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou
 • školní psycholog může nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. skupinovou psychoterapii podle toho, v čem získal další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy
 • vede kroužek k nácviku socio-emočních dovedností pro žáky naší školy:
          POHODÁŘ (zdarma)
          1. - 3. třídy: úterý od 13:00 - 14:00
          4. - 5. trídy: úterý od 14:00 - 15:00.

Informovaný souhlas s poskytnutím služby školního psychologa

2) Metodik prevence v naší škole:
Mgr. Lucie Dayef - pro 1. stupeň ZŠ a Ing. Lucie Čemusová - pro 2. stupeň ZŠ
E-mail: dayef(z)skolahovorcovice.cz (Tel: 603 704 442); cemusova(z)skolahovorcovice.cz (Tel: 604 523 127)
Konzultační hodiny: dle domluvy

Školní metodik prevence je klíčový poradenský pracovník. Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Mezi jeho standardní činnosti patří metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti. Konkrétní pracovní náplň:
 • koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy,
 • koordinace a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování,
 • metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • ve spolupráci s třídními a ostatními učiteli vyhledává a orientačně provádí šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování,
 • úzce spolupracuje se školním psychologem a výchovným poradcem, aktivně se podílí na správném chodu školního poradenského pracoviště,
 • poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům (ve spolupráci s třídními učiteli) i všem zaměstnancům školy.

3) Výchovní poradci v naší škole:
Mgr. Andrea Nečasová - pro 1. stupeň ZŠ a Mgr. Jana Hirková - pro 2. stupeň ZŠ
E-mail: necasova(z)skolahovorcovice.cz (Tel.: 725 835 402); hirkova(z)skolahovorcovice.cz (Tel.: 725 835 302)
Konzultační hodiny: dle domluvy

Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření, navrhuje IVýP – individuální výchovné programy u vybraných žáků. Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Je v úzkém kontaktu s PPP. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou, poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky, apod.). Eviduje přehled všech žáků s podpůrnými opatřeními ve škole, a to v úzké spolupráci se speciálním pedagogem. Svolává výchovné komise.

4) Speciální pedagog v naší škole:
Mgr. Miluše Vartýřová (kancelář má v malé budově ZŠ ve 2. patře, vedle kanceláře školní psycholožky)
E-mail: vartyrova(z)skolahovorcovice.cz (Tel.: 774 339 851)

Podpora pedagogů při přípravě a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostikuje možné poruchy učení v 1. a ve 2. třídě, které konzultuje s psychologem. Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení. Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků prvního a druhého stupně. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem a školním psychologem na základě posudků PPP, která většinou SPU odhalí a diagnostikuje. Školní speciální pedagog má na starost především nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně - pedagogická vyšetření žáků. Zprávu z PPP spolu se školním psychologem rozpracuje do individuálního vzdělávacího plánu a dohodnou společný postup náprav, jehož průběh pravidelně společně konzultují. Školní psycholog kontroluje funkčnost IVP zhruba 2x ročně. Speciální pedagog průběžně komunikuje s rodinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a eviduje všechny poskytnuté pomůcky, pořízené v rámci podpůrných opatření u jednotlivých žáků. Koordinuje úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů a poskytuje poradenství pro užívání kompenzačních pomůcek. Koordinuje speciálně pedagogickou péči ve škole.

5) Kariérní poradce v naší škole:
Bc. Kristýna Mazaná
E-mail: mazana(z)skolahovorcovice.cz
 • koordinuje kariérové poradenství a poskytuje informace žákům a jejich rodičům o možnostech kariérového uplatnění,
 • pomáhá při výběru střední školy a při volbě povolání,
 • spolupracuje s učiteli, kteří vyučují volbu povolání a předměty zabývající se profesní orientací žáků,
 • podílí se na přijímacím řízení,
 • diagnostiku profesní orientace testovou baterií (dotazník studijních stylů-LSI - Learning Style Inventory, Test struktury inteligence I-S-T 2000 R, dotazník volby povolání (RIASEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní poradenská pracoviště

Naše spádová PPP:
Pedagogicko-psychologická poradna Praha-východ
Naši školu má na starosti: Mgr. Michal Kůra (psycholog) a Mgr. Vilma Ottová (speciální pedagog)
Konzultační hodiny PPP: (Mgr. Michal Kůra a Mgr. Vilma Ottová) ÚT 13:30-15:30
Adresa: Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 - Vršovice (v budově České pošty - 3. patro)
Telefon: 281867331-4
Mobil: 739 673 168
E-mail: prahavychod@pppsk.cz
Provozní doba:
Po 8:00 - 16:30
Út 8:00 - 16:00
St 8:00 - 16:30
Čt 8.00 - 16:00
Pá 8:00 - 15:00

Centrum primární prevence Středočeského kraje
Služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.
Adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
tel.: +420 733 184 995
e-mail: kopicova@os-semiramis.cz
Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00-17:00 hod.
Viz odkaz: ZDE.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio