Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt

Poradenství

Školní poradenské pracoviště
 
Informovaný souhlas s poskytnutím služby školního psychologa

1) Náš školní psycholog:
Mgr. Eliška Kostková
E-mail: psycholog(z)skolahovorcovice.cz, Tel.: 725 861 613
Diagnostikuje třídní kolektivy i jedince, sleduje psychický vývoj dítěte od předškolního věku po odchod na střední školu, poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, zaměstnancům školy, podílí se na dalším vzdělávání pedagogů ZŠ. Úzce spolupracuje s dalšími odborníky (PPP, dětský psychiatr, obvodní lékař, sociální odbor, SVP, atd.).
Konkrétní pracovní náplň:
• koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
• pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
• na základě prosby TU pracuje s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a celé školy
• provádění psychologické diagnostiky pro zjištění školní neúspěšnosti nebo vyhledání žáků nadaných
• po dohodě se speciálním pedagogem provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování
• zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
• provádí prevenci školní neúspěšnosti
• provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
• provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
• koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)
• odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu
• poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
• zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
• zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru
• osvětová, přednášková a vzdělávací činnost
• pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou
• školní psycholog může nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. skupinovou psychoterapii podle toho, v čem získal další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy.

2) Metodik prevence v naší škole:
Mgr. Ivana Šircová, PhD.
E-mail: info(z)skolahovorcovice.cz
Zaměřuje se na práci s kolektivem a sociálními vztahy. Spolupracuje se školním psychologem při přípravě a realizaci skupinové práce s dětmi v rámci třídnických hodin, adaptačních výjezdů, připravuje podklady pro diagnostiku třídního klimatu v jednotlivých třídách, spolupodílí se na tvorbě a realizaci případných, intervenčních programů pro třídní kolektivy. V případě potřeby funguje jako prostředník pro žáky vyžadující pomoc školního psychologa, zapojuje klienty školního psychologa do svých projektů, posiluje jejich pozici v mimovyučovacích aktivitách. Zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita,…). Podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků, na vytváření a realizaci preventivních programů v oblasti zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků. Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit ve škole. Spolu se školním psychologem sestavují a každý rok aktualizují Preventivní program školy. Metodik prevence konzultuje se školním psychologem připravované aktivity v rámci primární prevence sociálně patologických jevů. Jejich vzájemné propojení se uplatňuje při výběru vhodných besed, diskusí, při sestavování preventivního programu školy. Konzultace také vyžadují situace, kdy je metodik prevence konfrontován
s rizikovými projevy chování u některého z žáků.

3) Výchovný poradce v naší škole:
Mgr. Hana Mašková
E-mail: maskova(z)skolahovorcovice.cz, Tel.: 725 835 402
Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření, navrhuje IVýP – individuální výchovné programy u vybraných žáků. Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Je v úzkém kontaktu s PPP. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou, poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky, apod.). Eviduje přehled všech žáků s podpůrnými opatřeními ve škole, a to v úzké spolupráci se speciálním pedagogem.

4) Pedagog se zaměřením na SPU (specifické poruchy učení) v naší škole:
Mgr. Miluše Vartýřová
E-mail: vartyrova(z)skolahovorcovice.cz
Podpora pedagogů při přípravě a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Diagnostikuje možné poruchy učení v 1. a ve 2. třídě, které konzultuje s psychologem. Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení. Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků prvního a druhého stupně. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem a školním psychologem na základě posudků PPP, která většinou SPU odhalí a diagnostikuje. Školní speciální pedagog má na starost především nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně - pedagogická vyšetření žáků. Zprávu z PPP spolu se školním psychologem rozpracuje do individuálního vzdělávacího plánu a dohodnou společný postup náprav, jehož průběh pravidelně společně konzultují. Školní psycholog kontroluje funkčnost IVP zhruba 2x ročně. Speciální pedagog průběžně komunikuje s rodinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a eviduje všechny poskytnuté pomůcky, pořízené v rámci podpůrných opatření u jednotlivých žáků. Koordinuje úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů a poskytuje poradenství pro užívání kompenzačních pomůcek. Koordinuje speciálně pedagogickou péči ve škole.

5) Kariérový poradce v naší škole:
Mgr. Eliška Kostková
E-mail: psycholog(z)skolahovorcovice.cz
Zajišťuje:
  • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli,
  • individuální poradenství pro žáky a rodiče,
  • diagnostiku profesní orientace testovou baterií (dotazník studijních stylů-LSI - Learning Style Inventory, Test struktury inteligence I-S-T 2000 R, dotazník volby povolání (RIASEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní poradenská pracoviště

Naše spádová PPP:
Pedagogicko-psychologická poradna Praha-východ
Adresa: Mochovská 570, 194 00 Praha 9
Telefon: 281867331-4
Na starosti má naši školu: Mgr. Tereza Šornová (speciální pedagožka)
e-mail: sornova(z)pppsk.cz
Provozní doba:
Po 8:00 - 16:30
Út 8:00 - 16:00
St 8:00 - 16:30
Čt 8.00 - 16:00
Pá 8:00 - 15:00

Centrum primární prevence Středočeského kraje
Služby primární prevence rizikového chování a poradenství pro děti, dospívající, jejich rodiče a školy.
Adresa: Sadová 2107, 28802 Nymburk
tel.: +420 733 184 995
e-mail: kopicova(z)os-semiramis.cz
Provozní doba: pondělí-pátek, 9:00-17:00 hod.
Viz odkaz: ZDE.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio