Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

O základní škole

VIZE NAŠÍ ŠKOLY

"učíme prožitkem - společně rosteme"
 

Kultura školy:
V naší škole vytváříme bezpečné prostředí, přátelskou a podporující atmosféru. Jednáme s respektem a otevřeně vůči všem ve škole; vůči žákům, kolegům, rodičům a společně motivujeme děti i kolegy k celoživotnímu učení.

Kam směřujeme:
Naše vzdělávání připravuje na praktický život, na to, čemu se bude člověk v budoucnu věnovat. Vede k tomu, aby děti naučilo porozumět sobě i ostatním, a aby podpořilo zdravé sebevědomí, samostatnost a pomohlo nacházet potěšení v poznání. V naší škole dětem pomáháme, aby si mohly vybrat vlastní cestu do života, a aby dokázaly reagovat na změny, které je čekají.

Tvořivé a kritické myšlení:
V naší škole nám jde o získání znalostí, vědomostí a dovedností, ale také o rozvoj tvořivého a kritického myšlení. Vedeme děti k hledání odpovědí na otázky v souvislostech, k týmové spolupráci, k rozvoji měkkých dovedností a k péči o duševní zdraví. Podporujeme přirozenou zvídavost pomocí otázek a výzev, odhalujeme s nimi zákonitosti ve všech oblastech života a společně žasneme nad principy fungování věcí.

Učitel – průvodce:
Učitel v naší škole vytváří bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci, experimentování, kvalitní reflexi a samostatné rozhodování žáků. Dává prostor každému žákovi zažít svůj úspěch. Učitel nevstupuje do role „všeznalce“, ujímá se role provázející - ukazuje cesty a způsoby, dává žákům prostor pro hledání vlastního řešení. Je empatický ke svému okolí, je pro děti vzorem a zároveň se svými žáky nechá inspirovat. Dává dětem svobodu a prostor k vyjádření a zároveň dbá na dodržování vzájemně dohodnutých pravidel. Viz Morální kodex pedagoga v naší škole.

Vstup do života:
Věříme, že dobrý a spokojený život má ten, kdo je čestný, kdo si váží sám sebe, rozvíjí své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho. Chceme, aby se děti uměly radovat ze života, měly odvahu prosazovat, co je správné, učily se být za svoje jednání zodpovědné a byly kvalitně připravené na další stupeň vzdělávání – to je náš cíl.
 

Kam jsme od roku 2013 došli, to se můžete dočíst ve zprávě ČSI z října 2016:
ČSI nás kladně ohodnotila v oblasti kvalitního rozvíjení dovedností dětí a žáků MŠ, ZŠ a ŠD v oblasti osobnostní a sociální výchovy a konstruktivní komunikace, které je podpořeno působením koordinátora pro tuto oblast v základní škole. Byli jsme v MŠ i ZŠ označeni jako škola inspirativní praxe, a to v těchto oblastech:
1) zajišťování DVPP s tématy osobnostní a sociální výchovy a konstruktivní komunikace pro všechny pedagogické pracovníky školy, využívání poznatků ze vzdělávání v praxi (třídnické hodiny, adaptační kurzy, projekty) a při související prevenci rizikového chování
2) systematické provádění logopedické prevence ve všech třídách MŠ.
Číst celou zprávu.

Kam jsme od roku 2016 došli, to se můžete dočíst ve zprávě ČSI z dubna 2023:
ČSI nás kladně ohodnotila v oblasti kvalitní přípravy ve vzdělávání našich dětí/žáků jak v MŠ, ZŠ, tak i ŠD. Byli jsme opět označeni školou inspirativní praxe, a to v této oblasti:
Realizace třídnických hodin ve spojení s osobnostně-sociální výchovou se zaměřením na respekt k osobnosti jednotlivých žáků i učitelů.
Číst celou zprávu.


Proto, abychom mohli naše děti kvalitně vzdělávat a připravit na život, musíme se i my kvalitně vzdělávat - jsme zapojeni do těchto projektů a programů:
  • Šablony JAK I. (máme za sebou Šablony I.II a III., díky kterým jsme mohli pozvednout kvalitu výuky v naší škole, jak v MŠ, tak v ZŠ).
  • "Kolegiální podpora" učitelů ZŠ i MŠ, kteří vyučují metodou Prof. Hejného (h-mat.cz).
  • "Učitel naživo" - unikátní výcvik pro budoucí učitele (spolupráce s novými studenty, kteří přicházejí do naší školy učit se, jak vyučovat; máme mezi sebou kolegy, kteří tímto vzděláním sami prošli).
  • "Klokanovy školky" - kolegiální podpora účitelů MŠ v oblasti předškolní diagnostiky dle Jiřiny Bednářové.
  • "Projekt Odyssea" - metodika OSV a lektorská podpora v oblasti osobnostně sociálního vzdělávání (zdravá sebereflexe a zpětná vazba je nezbytná ve všech vztazích).
  • "Erasmus+" máme za sebou projekt "HOME""Bricks of piece" - jednalo se o projekty podporující spolupráci mezi školami (Česká republika, Portugalsko, Polsko, Německo, Španělsko a Itálie) se zaměřením na multikulturní prostředí a podporu venkova. Následně jsme v roce 2023 získali akreditaci Erasmus+, která trvá do r. 2027; tato akreditace nám nadále umožňuje volit si aktivity se zahraničními školami, jak pro žáky, tak pro zaměstnance školy.
  • "Soft skills" (Schola Empirica) - rozvoj socio-emočních dovedností v ZŠ metodikou Skills Builder. Jde o projekt, který vznikl a byl pilotován ve Velké Británii a nyní je realizován ve vybraných školách v ČR; v rámci tohoto projektu jsme zíslali certifikaci pro Skills Builder, tzn. můžeme nyní v této metodice školit ostatní základní školy.
  • "Pomáháme školám k úspěchu" - projekt na podporu čtenářství, pisatelství, badatelství a inovativních metod ve výuce (The Kellner Family Foundation, ZŠ Kunratice), jedná se o unikátní projekt, do kterého jsou zapojeni naši pedagogové ZŠ (v projektu jsme již čtvrtým rokem).

 
Základní informace:
Naše ŠKOLA sdružuje:

1.  Základní školu s maximální kapacitou 389 žáků, školní družinu a školní jídelnu s vývařovnou.
Budova pro výuku 1. stupně se školní družinou a knihovnou sídlí v ulici Revoluční č. 903, v obci Hovorčovice. Jedná se o zrekonstruovaný a rozšířený objekt z roku 2015 s novým vybavením všech vnitřních prostor. Tato budova bude v budoucnu rozřířena o přístavbu (o toto rozšíření usilujeme od r. 2019), kdy bude celý objekt disponovat celkem 10 třídami, tzn. každý ročník I. stupně bude mít dvě třídy. Do doby přístavby budovy 1. stupně jsme nuceni některé ze tříd umisťovat do jiných míst vzdělávání (v roce 2021/2022 a 2022/2023 to bylo CVČ Měšice a od roku 2023/2024 je to zrekonstruovaná budova "NEPY" v Hovorčovicích). Tři třídy 1. stupně se tedy od školního roku 2023/2024 vzdělávají v jiném místě vzdělávání: v NEPĚ, na adrese Revoluční 327, 250 64 Hovorčovice; v této budobě je zároveň umístěna i školní družina.
Budova pro výuku 2. stupně s jídelnou, tělocvičnou a s odbornými učebnami sídlí v ulici U Rybníka č. 930 v obci Hovorčovice a byla zcela nově vybudována v roce 2017. Od školního roku 2017/2018 jsme již plně organizovanou školou a od školního roku 2023/2024 jsme poprvé otevřeli všechny třídy duplicitní, tzn. 10 tříd na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni. Základní škola má tedy celkem 18 tříd.

2. Mateřskou školu s kapacitou 112 dětí se školní jídelnou.
Hlavní budova mateřské školy je umístěna v ulici Bořanovická č. 114, v obci Hovorčovice. V budově jsou umístěné tři třídy (s počtem 24, 23 a 24 dětí) a jedna třída se 13 dětmi, která je určena pro děti vyžadující zvýšenou individuální péči. Od 1. června 2021 disponuje naše MŠ i nově vystavěným detašovaným pracovištěm, další budovou v ulici Lánská 993, která nabízí jednu třídu s kapacitou 24 dětí, do této budovy jsou zařazené děti předškolní, tedy ve věku 5-6 let. Děti jsou do všech tříd MŠ řazené převážně dle věku.
 
Naše škola poskytuje základní a předškolní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní a předškolní vzdělávání.Krátce o historii a projektu rekonstrukce a otevření základní školy v Hovorčovicích
 
Samostatná základní škola pro 1. až 5. ročník byla v Hovorčovicích otevřena v roce 1953 a fungovala až do roku 2000, kdy byla pro nedostatek žáků zrušena. Budova nebyla následně využívána a postupně zchátrala.
Rok 2015
V roce 2011 začaly do školního věku dorůstat populačně silné ročníky z nově vybudovaných lokalit v obci a vyvstala potřeba zajistit v některé z okolních ZŠ trvalou kapacitu pro umístění dětí z Hovorčovic. Ukázalo se však, že kapacity ZŠ v přilehlých pražských částech i v nedalekých Líbeznicích jsou v dlouhodobém horizontu vyčerpané. Kritický stav nastal při zápisu do prvních tříd na školní rok 2014/15, kdy všechny školy v okolí odmítly přislíbit přijetí nespádových dětí z Hovorčovic. Počet trvale hlášených občanů v Hovorčovicích se oproti roku 2000 zvýšil 2,5krát a obdobný trend lze pozorovat ve  všech obcích v okolí. Nedostatečná kapacita školských zařízení v regionu se tak pro všechny obce v okolí stala časovanou bombou…Situace byla nadále neudržitelná a jediným možným řešením, jak zajistit hovorčovickým dětem školní docházku, bylo znovuotevření vlastní základní školy. Kapacita, vybavení ani stavební stav budovy bývalé ZŠ v Hovorčovicích však neumožňovaly její využití v souladu se současnými předpisy a zastupitelstvo obce proto rozhodlo o její celkové rekonstrukci a přístavbě na potřebný počet žáků. Na výstavbu a rekonstrukci ZŠ obec získala prostředky částečně ze státního rozpočtu, autorem vítězného architektonického návrhu na rekonstrukci a přístavbu nové základní školy (budovy 1. stupně) v Hovorčovicích se stal Ing. Arch. Ondřej Tuček. V září roku 2015 byla budova nové ZŠ (1. stupně) otevřena a nabídla 5 kmenových tříd, 1 školní knihovnu, 1 prostor pro družinu a školní jídelnu - výdejnu. Činnost této školní jídelny - výdejny však s výstavbou další budovy ZŠ (2. stupně) zanikla.
Rok 2017
Jedna budova ZŠ nám nestačila, a proto se zřizovatel obce ve spolupráci se školou rozhodl, že v Hovorčovicích postaví ještě jednu budovu ZŠ, navazující 2. stupeň základní školy. Vítězným návrhem projektu této budovy školy se stal opět návrh Ing. Arch. Ondřeje Tučka, který tímto zajistil i její návaznost architektonickou. K otevření druhé budovy došlo v září 2017. Budova 2. stupně základní školu rozšířila o 8 kmenových tříd, vlastní tělocvičnu a také školní jídelnu. Od roku 2017 jsme tedy plně organizovanou základní školou.
Rok 2019
Na základě demografické studie, která byla prezentována Obcí Hovorčovice dne 17. 1. 2019, se zřizovatel školy přiklání k jejímu dalšímu rozšíření, abychom mohly i v budoucnu nabídnout školu pro všechny děti v Hovorčovicích. Bude se jednat o rozšíření budovy 1. stupně ZŠ na počet deseti kmenových tříd, čímž bude zajištěna duplicitní kapacita všech ročníků. Držme si tedy palce, aby k realizaci této přístavby došlo co možná nejdříve, protože od školního roku 2021/2022 už nám naše stávající prostorová kapacita nestačí a proto musíme naše žáky vyučovat v provizorních prostorech...
Rok 2021
Dvě třídy prvního stupně základní školy se vzdělávají od 09/2021 do 06/2023 v detašovaném pracovišti v CVČ Měšice.
Rok 2023
Tři třídy prvního stupně se vzdělávají od 09/2023 v nově zrekonstruovaném, detašovaném pracovišti v "NEPĚ" na adrese Revoluční 327, v Hovorčovicích.
 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio