Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt      

Projekty školy


PROJEKT NA VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ HOVORČOVICE
ve vazbě na klíčové kompetence (ITI)
 
(čís. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006162)
 

Předmětem projektu je nákup nezbytného vybavení pro výuku vybraných odborných předmětů a nákup pomůcek pro jednodušší začlenění žáků s různými poruchami.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na naší základní škole pořízením nového vybavení do odborných učeben a nezbytného souvisejícího zázemí (kabinety, sklady pomůcek) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích v komunikaci v cizích jazycích, v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborech a v práci s digitálními technologiemi. Cílem projektu je také přispět k lepší sociální inkluzi podporou žáků s různými poruchami (dyskalkulie, dyslexie, dysortografie).
Výstupem projektu bude vybavení odborných učeben a nákup didaktických a kompenzačních pomůcek pro integrované žáky.

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie.
PROJEKT ŠABLONY 2016, 2018


V roce 2016 se naše škola zapojila do projektu Šablony 2016, který se zaměřuje na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Účast v tomto projektu nám velmi pomohla a proto jsme se přihlásili i do pokračování, do projektu Šablony 2018, které jsou zaměřené na:
Cíle výzvy Šablony II:
 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky.
 


DALŠÍ DLOUHODOBÉ PROJEKTY


V naší základní škole probíhá také několik dalších dlouhodobých projektů (zorganizovaných napříč školou):
 • "Začínáme spolu" (adaptační pobyty a programy k nastavení zdravé vzájemné komunikace v rámci nově vzniklých kolektivů)
 • „Příroda, zvířata a my“ (třídění odpadu, péče o životní prostředí v okolí školy, chov zvířat, apod.)
 • „Moje zdraví“ (první pomoc, pitný režim, péče o chrup, pěstitelské práce - zdravé vaření, apod.)
 • „Bezpečně na cestách“ (bezpečná cesta do školy, dopravní hřiště, cykloturistika, apod.)
 • „Celá škola čte“ (prohlubování čtenářských dovedností a kladného vztahu k četbě knih)
 • „Poznáváme moudrost stáří“ (spolupráce se seniory a podpora v jejich seberealizaci)
 • „Školní časopis“ (prezentace školního života, žákovských prací a zajímavostí, rozvíjení schopností žáků 2. stupně v oblasti medializace)
 • „Žák učitelem“ (schopnost vybraných žáků ze 2. stupně umět naplánovat a realizovat výuku, připravit pracovní listy, předat vědomosti mladším spolužákům)

Probíhá současně spolupráce s mateřskými, základními a středními školami v našem okolí. V roce 2017 jsme se staly partnerskou školou Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a Základní školy Běchovice.
Studenti zmíněného gymnázia se budou v rámci pedagogického semináře spolupodílet na výuce fyziky a dalších přírodovědných předmětů. 

 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková

Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio