Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček MS       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY

9. dubna 2021
Nástup dětí do MŠ
PRAVIDLA PROVOZU MŠ OD 12. 4. 2021
 
OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MŠ – je možná u dětí, které plní povinnou předškolní docházku a dětí zaměstnanců IZS.
Kdo jsou zaměstnanci IZS:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele první den nástupu do MŠ.

TESTOVÁNÍ:
Všechny děti přihlášené k docházce v MŠ od 12. 4. 2021 budou pravidelně testované LEPU testy. Testování bude probíhat každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek, provádět ho bude pedagogický pracovník. V případě potřeby bude umožněna při provádění testu asistence třetí osoby. Ta je povinna použít před testováním desinfekci a mít po celou dobu nasazený respirátor.
Testovacím místem bude vstupní chodba u hlavního vchodu. Pro plynulejší organizaci testování bude vytvořen rozpis příchodů k testování, který bude rodičům dětí zaslán na e-mail.
Po odběru počkají rodiče s dětmi do vyhodnocení testu na zahradě MŠ.
 • V případě pozitivního testu si rodič dítě ihned odvádí.
 • V případě negativního testu si děti přeberou u vchodu do šatny Myšek (bude označen jako „VCHOD PRO OTESTOVANÉ DĚTI PO NEGATIVNÍM TESTU“) pedagogičtí pracovníci a děti se za jejich asistence převléknou a přejdou do tříd.
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.                    K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Dítě chybělo v pondělí a úterý. Ve středu
bezprostředně po příchodu do MŠ mu bude proveden test a výsledek je zaevidován. Ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu.
Prosíme rodiče, aby s dětmi předem natrénovali, jak bude testování vypadat např. štětičkou do uší. Předejdeme tím zbytečným ranním nepříjemnostem.
 
Testování se neprovádí u těchto osob:
 • osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ NEMOCÍ
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „
oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby
(§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), je nutné volit tento postup:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě nenívpuštěn do budovy školy;
  v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
  dítěte  
  – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) se na děti v mateřské škole nevztahuje, tzn. v budově MŠ ani při pobytu venku v rámci docházky do MŠ nemusí mít děti roušky nebo respirátory. Všichni dospělí v MŠ používají respirátory (pedagogové mohou ve specifických případech nosit štít – práce s dětmi s PO, apod.).
 
OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI, ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Platí stejná pravidla jako v běžném režimu - telefonicky nebo sms - mobil MŠ (+420 725 835 416), osobně, e-mailem na infoms@skolahovorcovice.cz nebo jidelnams@skolahovorcovice.cz.
 
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z MŠ
Při vyzvedávání dětí z MŠ rodiče zazvoní na zvonek třídy, do které bude dítě zařazeno. Pedagog pošle dítě k převléknutí do šatny. Rodič na dítě počká ve vstupní chodbě MŠ. Pokud bude dítě potřebovat asistenci rodiče, pomůže mu v šatně po dobu nezbytně nutnou.
Prosíme, aby se v šatnách zdržovali vždy maximálně dva rodiče a dvě děti a v celém areálu MŠ dodržovali nošení respirátorů.
 
Děkujeme všem a těšíme se v pondělí na shledanou s Vámi a Vašimi dětmi.
Tým MŠ Hovorčovice
 
7. dubna 2021
Stezka po Hovorčovicích
Právě jsme otevřeli pro děti z naší MŠ "Stezku po Hovorčovicích". Stezka má 16 stanovišť, bližších i vzdálenějších středu obce, na kterých budou na děti čekat zajímavé úkoly. Vstupenka ke hře je k vyzvednutí na plotě u vstupu do mateřské školy. Odkaz na mapu ke hře je ZDE. Na konci hry čeká na děti malé překvapení. Tak s chutí do toho!!!
5. dubna 2021
Zápis do ZŠ - předškoláci
Vážení rodiče předškolních dětí,
ode dnešního dne probíhá registrace dětí k zápisu do základní školy Hovorčovice. Prosíme, abyste k této registraci přihlásili všechny předškolní děti. Elektronická registrace k zápisu se týká i rodičů, kteří žádají u svého dítěte o odklad školní docházky; zápisu se účastní všichni předškoláci. Všechny detailní informace naleznete na tomto odkaze.
Elektronická registrace k zápisu je pro Vás otevřena do 16.4.2021, do 12:00 hodin.
V případě dalších otázek pište na e-mail: reditel@skolahovorcovice.cz.
 
21. března 2021
Neposlušná kůzlátka
Vážení rodiče,
na neděli 21. 3. jsme pro děti z naší MŠ zajistili divadelní předtavení souboru Buchty a loutky "Neposlušná kůzlátka". Odkaz k záznamu představení, které bude možné zhlédnout po celou neděli,  vám běhěm pátku zašlou třídní učitelky. V neděli ráno bude rovněž přidán k tomuto oznámení. Věříme, že si představení společně s dětmi užijete.
18. března 2021
Velikonoční tvoření pro děti
Vážení rodiče,
pro děti z naší MŠ připravujeme balíčky s velikonočním tvořením, které si budete moci vyzvednout v určených časech a dnech v MŠ. Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelky Vašich dětí prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailem.
16. března 2021
Videosetkání třídy Medvídků
V úterý 16. 3. proběhne od 14:00 hod. videosetkání třídy Medvídků. Na setkání s dětmi se těší Zuzka a Terka.
9. března 2021
Videosetkání třídy Berušek
V úterý 9. 3. proběhne od 10:00 hod. videosetkání třídy Berušek. Ohledně termínu dalších setkání budou rodiče informovat paní učitelky Inka a Dominika.
4. března 2021
Videosetkání třídy Kočiček
Ve čtvrtek 4. 3. proběhne od 10:30 hod. videosetkání třídy Kočiček. Ohledně termínu dalších setkání budou rodiče informovat paní učitelky Kristýna a Veronika.
3. března 2021
Videosetkání třídy Myšek
Ve středu 3. 3. proběhne od 9:30 hod. videosetkání třídy Myšek. Ohledně termínu dalších setkání budou rodiče informovat paní učitelky Bára a Iva.
2. března 2021
Tip na přípravu k zápisu do ZŠ
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám přeposlat odkaz k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu  – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ. Možnost bezplatného přístupu je až do 30. 4. 2021.
Rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde. 
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ: +420 311 233 372
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
Navštivte nás na Facebooku
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio