Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

10. května 2021
Výsledky zápisu do ZŠ
Vážení rodiče,
výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 naleznete na úřední desce ZŠ na tomto odkaze.
5. května 2021
Knihovna školní psycholožky
Milí rodiče,
rádi bychom Vás obeznámili s možností půjčovat si domů knihy pro Vás i pro děti, které mohou pomoci s lecjakými tématy (knihy s terapeutickým přesahem, naučné knihy pro rodiče...). Máme je rozdělené na knihy pro děti a knihy pro rodiče. Odkaz na vstup do knihovny naleznete v sekci ŠKOLNÍ PSYCHOLOG nebo klikněte  ZDE. Pokud si nějakou budete chtít půjčit, kontaktujte školní psycholožku Elišku. Přejeme Vám příjemné prohlížení!
4. května 2021
Nové vydání školního časopisu
Vážení rodiče a žáci naší školy,
náš školní časopis se pyšní dalším novým vydáním, se kterým se můžete seznámit na těchto odkazech:
1) v pdf formě si ho můžete přečíst na našem webu v této sekci: zelený modul pro ZŠ - žáci - žákovský parlament - (pravý sloupec) školní časopis - "vydání 01-03/2021"
2) nebo přímo na webu schoolpressclub.cz
Seznamte se s tím, na čem žáci i pedagogové pracovali v období tohoto školního roku do března 2021.
V tomto školním roce připravujeme ještě další vydání, které bude mapovat období od dubna do června 2021.
Přejeme všem příjemné čtení.
3. května 2021
Otevření ZŠ pro 2. stupeň
Vážení rodiče a žáci,
od pondělí 3.5.2021 se přidávají k rotačnímu způsobu výuky i třídy 2. stupně ZŠ (6.-9.ročník).
 
V pondělí 3.5.2021 prezenčně probíhá výuka u 6.A a 7. ročníku, tito žáci se testují 2x týdně (PO+ČT) ve třídách novými testy - viz istruktážní video.
Pokud se žák dostaví do školy v jiný den, nežli v pondělí či ve čtvrtek, pak se otestuje v den, kdy do školy dorazil.
 
Rozvrh 2. stupně je platný ve verzi: "Distanční výuka - rotační od 12.4.",​ tato verze je nastavena ve skoleonline. V případě dotazů k rozvrhu se, prosím, obracejte na třídního učitele.
Prezenční výuka v květnu bude probíhat následovně:
 • od 3.5.2021 - 6.A a 7. ročník
 • od 10.5.2021 - 6.B a 8. ročník (9. ročník se účastní týdne ERASMUS ve škole, a to jen žáci, kteří byli do projektu vybráni; ostatní procvičují učivo v distančním režimu)
 • od 17.5.2021 - 6.A, 7. ročník a 9. ročník
 • od 24.5.2021 - 6.B a 8. ročník a 9. ročník.
Pokud by byl někdo z žáků pozitivní na COVID, vystaví škola žákovi pro rodiče potvrzení o této pozitivitě - dále tuto situaci řeší rodič u dětského lékaře.
 
18. dubna 2021
Global teacher prize 2021
Vážení rodiče,
s radostí Vám oznamujeme, že jeden z našich pedagogů postoupil až do finálního kola prestižní ceny "Global teacher prize Czech Republic 2021". Nominována byla naší pedagogickou radou Mgr. Barbora Kosinová, třídní učitelka III.B. Navržené finalisty můžete zhlédnout na tomto odkaze.
Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.
V minulém roce získal tuto cenu Alexis Katakalidis, který nás od září 2020 provází v oblasti formativního hodnocení a inovativních přístupů ve výuce.
Držme tedy Báře společně palce!
12. dubna 2021
Výuka v Umělecké akademii dále on-line
Vážení rodiče, milí žáci,
výuka v Umělecké akademii prozatím pokračuje on-line, režim ZUŠ se na naše aktivity nevztahuje. Návrat k prezenční výuce budeme zvažovat s ohledem na platná vládní nařízení a na provozní možnosti ve škole, kde sdílíme výukové prostory. Budeme Vás včas informovat. Těm šťastnějším přejeme úspěšný návrat do školy a všem pevné zdraví a nervy!
9. dubna 2021
Nástup 1.-5. ročníků do školy
Vážení rodiče a žáci,
provoz od pondělí bude probíhat následovně:

Informace k nástupu žáků do školy ode dne 12. 4. 2021
(týká se jen 1. – 5. ročníků základní školy)
 1. Režim výuky žáků 1. - 5. ročníků bude probíhat v režimu tzv. rotační výuky, tzn. jeden týden ve škole - prezenčně, druhý týden doma – distančně.
 2. Žáci i pedagogové budou testováni 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), a to antigenními samotesty typu „LEPO testy“, které všichni obdrží ve škole.
 3. V testovacích dnech (pondělí a čtvrtek) žáci nastupují do školy dle speciálního rozpisu (viz níže), v ostatních dnech (út, stř, pá) výuka ve všech třídách začíná v 8. 00 hodin - škola bude pro žáky otevřená od 7.40 hodin. 
 4. První den, 12. 4. 2021, každý žák ráno do školy přinese vyplněné prohlášení.
 5. Pro žáky zákonných zástupců, kteří jsou členy IZS (Intergrovaného záchranného systému) je v naší škole poskytována výuka nepřetržitě ve sběrné třídě, do skupiny IZS patří:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
 • výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
     Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele, a to 1. den nástupu dítěte do školy (odevzdá toto potvrzení na recepci školy ve velké budově nebo zašle mailem na:  recepce@skolahovorcovice.cz).
Informace k testování:
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, v naší škole bude při testování asistovat proškolený personál
 
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)
 • Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby.
  V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo
  k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi, žáky či studenty
 • Pokud se některý žák nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování
  s ostatními.
 
Testování bude probíhat ráno před vyučováním ve dvou prostorech naší školy:
1) velká budova:  a) hala TV (pro žáky s asistencí zaměstnanců škol)       
2) malá budova:  b) prostor MF učebny a třída 1. B (pro žáky s asistencí zaměstnanců školy)
                           c) prostor bočního vchodu do budovy (pro žáky s asistencí zákonného zástupce)
 
 
testování v týdnu od 12. 4. 2021 (po a čt)
čas tělocvična malá budova ZŠ
7.30
sběrná třída pro IZS –
(výuka probíhá v VI.B)
---
7.40 V.B II.B
8.00 V.A III.B
8.20 IV.B ---
     
     
testování v týdnu od 19. 4. 2021 (po a čt)
čas tělocvična malá budova ZŠ
7.30
sběrná třída pro IZS –
(výuka probíhá v VI.B)
---
7.40 IV.A I.A
8.00 III.A I.B
8.20 II.A ---
 

Jak bude probíhat testování:
Instruktážní video
 
Pokud je výsledek pozitivní, testovaný je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Testování se neprovádí
 1. u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
 2. Testování se neprovádí u zaměstnanců, kteří jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení, a předloží potvrzení o negativním výsledku testu vystavené touto školou či školským zařízením. Toto potvrzení o negativním výsledku preventivního testu (ať již antigenního nebo PCR) nesmí být starší 48 hod.
 3. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
 4. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.
 • Neúčast žáka na testování
 1. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale bude se snažit poskytnout mu přiměřenou formu studijní podpory.
 2. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Školní družina
Provoz družiny probíhá v režimu rotační výuky, tzn. jen pro prezenčně vzdělávané děti v daném týdnu, a to jen pro žáky 1. -3 ročníků. Pokud nebude dítě do družiny docháte, omluvte ho prostřednictvím sms vedoucí družiny, janě Bartošové.
 • Školní jídelna
Provoz školní jídelny probíhá v režimu rotační výuky, tzn. výdej a stravování v jídelně jen pro prezenčně vzdělávané žáky v daném týdnu, distančně vzdělávaní žáci zůstávají v režimu jídla do jídlonosičů, a to v nezměněném čase.
8. dubna 2021
Projekt 4. a 5. ročníků

Co se bude dít ve čtvrtek a v pátek u nás ve škole?
Je to tady. Chystáme se zpátky do školy a už se nemůžeme dočkat!
Žáci 4. a 5. ročníků zjistili, že je potřeba školu nejprve zachránit. Spolu s Bobíkem, Pinďou, Myšpulínem a Fifinkou se stanou učiteli a svými úkoly pomohou škole k znovuotevření.

Ve čtvrtek dopoledne se vydá na cestu třída V.A a V.B. V pátek dopoledne dokončí záchranu žáci IV.A a IV.B. No, a v pondělí 12.dubna bude ve škole O T E V Ř E N O.

 

3. dubna 2021
Ukliďme Hovorčovice
Ukliďme Hovorčovice! v rámci celorepublikové aktivity Ukliďme Česko
Pojďme oslavit Velikonoce úklidem obce a přírody v jejím okolí. Vyražte na procházku a udělejte přitom dobrý skutek. Odměnou Vám bude čisté okolí a skvělý pocit.
Kdy: sobota 3.4. 8-16 hod
Kde: Umístění pytlomatů
1. Dětské hřiště u kurtů
2. Dětské hřiště v parku v Nádražní ul. 
3. Nově budovaná MŠ v Lánské ul.
 
Více informací a registrace dobrovolníků na úklid: https://www.uklidmecesko.cz/event/28979/
31. března 2021
Velikonoce včera a dnes
Dnes si žáci 2. stupně užijí den venku v krásném jarním počasí, neboli tzv. OFFLINE DEN. Některé čeká úniková hra po Hovorčovicích na téma jara a velikonočních tradic. Odměnou dětem bude prastarý cestovní kufr s překvapením, který musí otevřít pomocí kódu. Kdo kód správně sestaví? Co se v kufru skrývá? Zeptejte se dětí odpoledne, co objevily! A někteří si vybrali fotografickou soutěž LOV JARNÍCH POKLADŮ.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio