Úřední deska       Odhlásit oběd       Jídelníček ZS       Fotky - Videa       Kontakt        

POSLEDNÍ ZPRÁVY

14. prosince 2020
Testování zaměstananců školy 15.12.
V úterý 15.12.2020 od 7:00- 7:40 hodin proběhne v naší škole hromadné dobrovolné testování našich zaměstnanců na Covid-19. Rádi bychom touto akcí zmapovali, jak se virus šíří v naší sociální skupině a zejména chceme elimonovat šíření viru v naší škole. Testování u nás provádí MUDr. Jiří Vaverka a bude prováděno opakovaně do doby, dokud MZČR nezačne s očkováním.
Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se do testování zapojili a podpořili kolektivní imunitu.

Výsledky testování: všech 31 zaměstnanců, kteří se dnes nechali otestovat, měli negativní test.
10. prosince 2020
Vánoční trh - 16.12. od 14:00 hod.
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás předvánoční setkání v podobě malého a letos skromného vánočního trhu, protože doba covidová nám neumožnila více výrobků připravit. Přesto však se těšíme na setkání s Vámi ve venkovní učebně, kde pro Vás bude připravené svařené víno, teplý čas a i nějaké dobroty. Bude se jednat o krátké setkání a naladění se na vánoční atmosféru.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
2. prosince 2020
Kroužky v ZŠ a výuka v Umělecké akademii
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že všechny zájmové kroužky budou do konce roku v naší škole uzavřené. Pokud bude v novém roce situace příznivá, budeme řešit obnovení kroužků až od ledna 2021. Individuální výuka v Umělecké akademii pokračuje do odvolání distanční formou. Děkujeme za pochopení a všem Vám přejeme klidný a ve zdraví prožitý Advent
1. prosince 2020
Přijímací zkoušky na SŠ a SOŠ
Vážení rodiče, milí žáci,
MŠMT dne 30.11.2020 zveřejnilo aktuální informace o tom, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy, prosím, čtěte pozorně následující dokument.
Sledujte zároveň pravidelně i naši sekci pro kariérní poradenství, kde jsou aktuální informace, v případě dalších dotazů se, prosím, obracejte na třídní učitele daného ročníku nebo na kariérního poradce (Mgr. Eliška Kostková).
28. listopadu 2020
Opatření vlády od 30.11. přehledně
Všechna opatření vlády, která začínají platit od příštího týdne přehledně naleznete zde.
27. listopadu 2020
Od 30.11.2020 opět začínáme...
Vážení rodiče,
milí žáci,
od pondělí 30.11.2020 se opět sejdeme ve škole a začne rotační prezenční výuka.
Jak bude probíhat?
 
1) příchody žáků do škloly budou vypadat následovně:
 
Čas Budova 1. stupně Budova 2. stupně
7. 30 II.A -
7. 40 II.B, III.B IV.A, V.A, V.B
7. 50 I.A, III.A VI.A, VII., IX.   /   VI.B, VIII., IX.
8. 00 I. B, IV. B -
 
2) Rozvrhy pro výuku ještě dnes třídní učitelé zašlou všem rodičům e-mailem. Některé dělené hodiny byly spojené, dále výuka párových pedagogů byla zrušena, a to vše z hygienických důvodů, abychom maximálně chránili zdraví nás všech. Stejně tak třídní učitelé 1. stupně rodičům předají informaci o tom, v jakých časech si rodiče děti budou moci vyzvedávat.

3) Prosím dodržujme všichni 3 R (roušky, ruce, rozestupy) - žáci by měli mít k dispozici na každé dopoledne 2 roušky, pokud budou ve škole i odpoledne, mají mít další dvě čisté roušky k dispozici; tzn. celkem 4 roušky na celý den.

4) Školní družina - vedoucí školní družiny všem rodičům již info předala, družina vzhledem k homogenitě skupin a personálním možnostem poskytuje vzdělávání jen odpoledne a jen třídám 1. - 3. ročníků.

5) Školní jídelna - všichni žáci, kteří docházejí do školy a vyučují se prezenčně, docházejí na oběd osobně, pokud žák onemocní, má nárok na oběd jen první den nemoci (rodič si může přijít s jídlonosičem pro dotované jídlo). Ostatní žáci, 2. stupně, kteří se vzdělávají v rámci rotační výuky distančně, si chodí pro jídlo do jídlonosičů, v režimu, který již znáte.

6) Školní akce do konce roku 2020 jsou zrušené, kromě Vánočního školního trhu, který proběhne v daleko menším rozsahu a za dodržení hygienických opatření. Proběhne dne 16.12. od 14:00 hodin na zahradě budovy 2. stupně. Určitě nebudeme mít tolik výrobků k dispozici, ale alespoň tím, co stihneme vyrobit, bychom Vás rádi potěšili a setkali se s Vámi. Přicházet budete vrátky od hlavního vchodu, kde Vás budeme postupně vpouštět na pozemek, budete mít k dispozici teplý čaj a nabídku vánočních výrobků, které si pro Vás děti připravily. Nebudeme se moci shlukovat a poté, co se krátce zastavíte a nakoupíte, budete odcházet brankou směrem k rybníku. Alespoň tímto způsobem se budeme moci společně naladit na nadcházející vánoce. Těšíme se na Vás!

V případě dalších otázek se obracejte na třídní učitele, na vedoucí školní družiny nebo vedoucí školní jídelny.
Velmi se na všechny žáky těšíme a věříme, že si společně užijeme nadcházející adventní čas.

 
23. listopadu 2020
Časté dotazy a triády
Vážení rodiče, milí žáci,
ode dne 23. listopadu budou napříč celou školou probíhat schůzky ve formě triád: pedagog-žák-rodič. Třídní učitelé Vás budou kontaktovat s nabídkou termínů, na které se můžete zapisovat. Schůzky budou probíhat jak online, tak prezenčně, dle informace třídních učitelů.

Na tomto místě bychom zároveň rádi odpověděli na časté dotazy, které máte k distanční výuce:

1) Je distanční výuka povinná?
Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost omlouvat neúčast žáka v distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence. Za absenci se považuje i neplnění zadaného úkolu. V takovém případě Vás bude kontaktovat zadavatel úkolu – přes skoluonline.cz, e-mailem nebo telefonicky, aby se informoval, co je příčinou a případně navrhl postup řešení. Pokud však ani po domluvě s vyučujícím není dohoda splněna, považuje se tudíž takové neplnění úkolu za neomluvenou absenci.
2) Jak je to se zadáváním úkolů pro distanční výuku, kde je najdu?
Z rozhodnutí ředitelky školy a usnesení pedagogické rady jsou všechny úkoly zadávány primárně přes aplikaci www.skolaonline.cz – elektronická žákovská knížka. Pokud se vyskytnou potíže s přihlášením do tohoto systému, využijte v aplikaci pod oknem k přihlášení nabídku: „Zapomněli jste heslo?“, ta vás provede žádostí o nové přístupové údaje. V nutném případě se s prosbou o zadání nových přístupových údajů můžete obrátit i na e-mail: hospodarkazs(z)skolahovorcovice.cz a uveďte prosím, kdo má problém – jméno a příjmení, třídu a popište, v čem potřebujete pomoci.
3) Online výuka = distanční výuka?
Velmi často bývá zaměňován pojem distanční výuka a výuka online. Výuka online je pouze jedna z forem distančního vzdělávání. Na stejné úrovni je i tvorba videoprezentací, podcastů, pracovních listů, zápisů, cvičení, úkolů teoretických i praktických.
4) Jaký nástroj používá škola pro online výuku?
Pro online výuku využívá škola nástroj MS Teams, který umožňuje také přidat další prvky jako je bílá tabule, sdílení plochy počítače, prezentaci, apod. Pro aplikaci MS Teams byla na začátku školního roku každému žáku vygenerována školní e-mailová adresa a předány pokyny pro registraci v MS Office 365. Tímto každý žák školy získal nejen přístup do Teams, ale také sadu dalších office nástrojů, které může při distanční výuce využít – Outlook, místo pro sdílení souborů – One Drive, apod. Pokud se vyskytnou potíže související s Office 365 – registrace, přihlášení atd., obraťte se na paní učitelku Lucii Čemusovou, e-mail: cemusova(z)skolahovorcovice.cz.
Kromě aplikace MS Teams využívají vyučující k procvičování učiva i další doplňující a cenné online aplikace, jako je např.: matika.in, gramar.in, umimeto.org., onlinecviceni.cz, apod.
5) Četnost online výuky
Online výuka se již výborně v naší škole rozjela. Každopádně vedení školy trvá na tom, aby výuka online probíhala minimálně jednou týdně v matematice, českém jazyce a v cizím jazyce. Online výuka probíhá i v jiných předmětech a může být doplňkem k zaslaným úkolům a slouží i k individuálním konzultacím. Školní psycholožka byla také požádána o formu online konzultací s žáky a rodiči, v případě využití této pomoci pište na: psycholog(z)skolahovorcovice.cz.
Moderní pedagogika klade důraz na sebevzdělávání žáků, což je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou by škola měla žáky vybavit. Úkolem školy je naučit žáka „učit se“. Role učitele se výrazně mění. Dříve byl učitel tím, kdo žákům převážně předával informace, byl ve výuce dominantní a bohužel tak potlačoval samostatnost a kreativitu svých svěřenců. Dnes by měl být učitel hlavně mentorem, který svého žáka provází a otevírá mu možné cesty pro jeho efektivní vzdělávání. Tím učitel posiluje autonomii žáků a jejich vlastní zodpovědnost, dává žákovi prostor a vede ho k osvojení jeho vlastního učebního stylu. Jedině tak podpoříme sebepoznání žáka a připravíme ho pro celoživotní sebevzdělávání. Distanční výuka toto téma hodně odhalila a výrazně posílila.
Vzhledem k výše uvedenému není ani tak důležitý počet online hodin, ale spíše formy a metody, které učitelé používají. Každopádně kromě těchto povinných online konzultací a offline výuky prostřednictvím zadávaných úkolů žáci vědí, že se mohou na své učitele kdykoliv obrátit a požádat o soukromou konzultaci a pomoc, čehož někteří využívají.
6) Jak je to s výchovami?
Výchovy jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. K výchovám přistupujeme tak, aby úkoly v nich zadané byly oddechové a pro zpestření, např. vycházka do přírody
v tělesné výchově, namaluj obrázek ve výtvarné výchově či zazpívej si písničku v hudební výchově, apod.
7) Jak je to s hodnocením a s klasifikací?
V období distanční výuky hodnotíme dle těchto pravidel. Vzhledem k povinnosti distanční výuky zároveň klasifikujeme. Klasifikovat se může odevzdaný úkol, splněný kvíz, test
a v případě online prověření znalostí i ústní prověření znalostí atd. Co však klasifikovat známkou nelze, je neúčast v distanční výuce. V tomto případě není co hodnotit. Taková neúčast v distanční výuce = neplnění zadaného úkolu, cvičení, testu, kvízu, nepřítomnost na online hodině se bere jako nepřítomnost ve výuce, a ta musí být omluvena, viz bod výše. Není-li absence omluvena, počítá se jako neomluvená a pak se postupuje podle počtu neomluvených hodin. Vždy se však škola nejdříve snaží kontaktovat zákonného zástupce a domluvit se na příčině a případném splnění úkolu.
8) Co když nemám doma možnost být připojen na počítači – nemám počítač?
Nástroje skolaonline.cz i Office 365 fungují i na tabletu nebo mobilním telefonu. Pokud potřebujete zapůjčit notebook, obraťte se s prosbou na e-mail: mkotva(z)skolahovorcovice.cz. Škola má omezený počet notebooků k zapůjčení. Je potřeba se domluvit a na základě výpůjčního protokolu poté převzít notebook ze školy i s přihlašovacími údaji.

Pokud zde nenaleznete odpověď na svoji otázku, obraťte se s dotazem na třídního učitele nebo na vedení školy. Děkujeme Vám všem za péči a pomoc, kterou poskytujete svým dětem. V závěru nám dovolte říci, že si Vaší práce velmi ceníme a vážíme, obzvláště v této nelehké době. A protože je vše o komunikaci, tak se nebojte zeptat se na cokoliv, co vás trápí a s čím si nevíte rady. Jsme tady, abychom si vzájemně pomáhali a domluvili na tom, aby vše fungovalo a dokázali jsme toto období zvládnout co nejlépe.
Děkujeme.
20. listopadu 2020
Docházka žáků od 30.11.2020
Vážení rodiče,
vláda rozhodla o tom, že se ostatní žáci vrátí do základních škol od pondělí 30.11.2020. Pokyny MŠMT k této věci čtěte zde.
Přesná pravidla, jak provoz bude probíhat v naší škole, zveřejníme na našem webu max do konce příštího týdne.
19. listopadu 2020
VÝZVY od 20. listopadu
Milí žáci,
od pátku 20. listopadu jsme pro vás připravili zcela dobrovolný dlouhodobý projekt s názvem: VÝZVY
Oč se jedná? Rádi bychom osvěžili současnou situaci zajímavými aktivitami, které nám budou přinášet radost a nové zážitky, které udrží v rovnováze naše duševní zdraví a pohodu. Každý týden bude vyhlášena jedna výzva, do které se budete moci zapojit. Vše bude probíhat v prostředí TEAMS, v týmu PROJEKTY PRO ŽÁKY - kanál VÝZVY, který brzy ve svých Teamsech uvidíte. Koordinátorem projektu je Eliška Kostková. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu a skvělé zážitky!
12. listopadu 2020
Režim ve školách od 18.11.
Vážení rodiče,
vláda na včerejší tiskové konferenci přišla s rozhodnutím, že od 18. listopadu budou moci prezenčně do školy docházet žáci 1. a 2. ročníků, pro tyto žáky bude též otevřena školní družina a školní jídelna. Informace k této věci čtěte zde.
Adresa - sídlo organizace
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice

MŠ - odloučené pracoviště
Bořanovická 114
250 64 Hovorčovice
Detašované pracoviště MŠ: Lánská 993

Fakturační údaje
Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace
Revoluční č.903
250 64 Hovorčovice
IČ: 70 999 431
Účet ZŠ a MŠ: ERA č.ú. 201211998/0300
Účet stravování ZŠ: ERA č.ú. 271454661/0300
Účet stravování MŠ: ERA č.ú. 216825052/0300
Účet AKCE ZŠ: ERA č.ú. 265602170/0300
Účet AKCE MŠ: ERA č.ú. 216657431/0300

Zřizovatel
Obec Hovorčovice
www.hovorcovice.cz
Ředitelka
Mgr. Jana Hirková


Kontakty ZŠ
Info ZŠ: +420 311 232 391
Jídelna: +420 311 232 272
Družina: +420 311 232 392
Sborovna 1. stupeň: +420 311 232 394
Sborovna 2. stupeň: +420 311 232 274
E-mail ZŠ:
E-mail Jídelna:
E-mail družina:

Kontakty MŠ
Info MŠ Bořanovická: +420 311 233 372
Info MŠ Lánská: +420 311 232 091
Jídelna: +420 311 233 371
E-mail MŠ:
E-mail jídelna:

Identifikace školy
Red IZO: 600051561
IZO ZŠ: 181066807
IZO MŠ: 107515954
Adresa datové schránky: vcntiup
 
Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°10'53.1"N, 14°31'09.1"E
          50.181420, 14.519183

Autobusové spojení
Zastávka: Hovorčovice “U kostela”
Linky: 305, 351, 417 - Vyhledat spojení

Nastavení cookies | GDPR
K.A.H. Studio